Celebrate exemplary

Filipino families!

Nominate a family who has inspired your community through shared values and good deeds.

Instructions: Please fill out the required information and answer the questions completely.

Panuntunan: Punan ang mga kinakailangang impormasyon at sagutain ng kumpleto ang mga katanungan.NOMINATOR


Nominator's Name / Pangalan ng Nominator:Address / Tirahan:

Landline Number:

Cellphone Number:


Email Address:Relationship to Nominee/Kaugnayan sa Nominee:NOMINEE


Information on Nominated Family / Impormasyon tungkol sa mga nominadong pamilya


Name/Pangalan Birth Date/Araw ng Kapanganakan Age/Edad Educational Attainment/Antas ng Edukasyon Work/Trabaho
Father/Tatay
Mother/Nanay
Child/Anak#1
Child/Anak#2
Child/Anak#3
Child/Anak#4

Home Address / Tirahan:Landline Number:

Cellphone Number (Tatay / Nanay):QUESTIONS


1. What exceptional Filipino value/s does this family show? How do they demonstrate these values? Please cite speci?c examples or situations. / Anu-anong mga natatanging kaugalian ng Pilipino ang ipinakita ng pamilyang ito? Sa paanong paraan? Magbigay ng mga halimbawa o pagkakataon.
2. In what way/s does this family help other people in your community? What advocacy is the family engaged in? What are the nature and purpose of their cause? / Sa anong paraan o mga paraan nakatutulong ang pamilya sa kanilang kapwa at pamayanan? Anong adhikain o layunin ang kanilang isinusulong?
3. To the best of your knowledge, did the family face any challenges while pursuing their advocacy? If yes, what are these? / Sa abot ng iyong nalalaman, humarap ba sa mga hamon o suliranin ang pamilyang ito para sa kanilang adhikain? Kung oo, anu-anong ang mga suliraning ito at paano ito napagtagumpayan ng pamilya?
4. In your opinion, why does this family deserve to win the Jollibee Family Values Awards? / Sa inyong palagay, bakit karapat-dapat magwagi ang pamilyang ito ng Jollibee Family Values Awards
Additional Question for families being nominated for the OFW Family of the Year


5. How does the family uphold positive Filipino values, even though the whole family or some of its members are living abroad/in a different culture? / Paano napananatili ng pamilyang ito ang kanilang pagiging Pilipino, kahit na ang buong pamilya o ilang miyembro nito ay naninirahan sa ibang bansa na may ibang kultura?
How did you learn about the jollibee Family Values Awards? Please check appropriate box/es.
Paano ninyo nalaman ang tungkol sa Jollibee Family Values Awards? Lagyan ng tsek ang angkop na kahon.


Jollibee Store TV / Radio / print ads Online (FB, Twitter, online ads) ______
Family / friends Others (barangay hall, school, parish church, etc.) _______

I certify that the above information is true and correct. / Pinapatunayan ko na ang nasa itaas na impormasyon ay tama at totoo.


Submission of entries for the 3rd Jollibee Family Values Awards is from June 1 to August 31, 2013. All entries must be submitted on or before 12:00PM on August 31, 2013.

Per DTI-NCR Permit No. 5310 Series of 2013